2019 நாமக்கல் தாலுக்கா லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் சந்தித்தல் நிகழ்ச்சி